فروش اکانت جی شیر


نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
 1. #1
  Mr.EL po
  مهمان Mr.EL po آواتار ها

  1 s1 جدیدترین وآخرین مسترکد تمامی رسیورها

  جدیدترین وآخرین مسترکد تمامی رسیورها
  لطفا شماره مسترکدوطریقه به روزرسانی رسیورخودرایادداشت کرده تادرصورت بروزمشگل مثل فراموش کردن شماره قفل کودک وقفل دستگاه بتوانیدکدرسیورخودرامثل روزاول به صفرتبدیل کنید.
  توجه داشته باشیددرکنارنام دستگاه طریقه انجام آن نیزبافلش توضیح داده شده است
  چنانچه به هردلیلی نام رسیورشماوجودنداشت ویاموفق نشدیدپیغام بگذارید
  موفق باشید
  *Nokia 9200 = 147258
  *All EuroStar Or UroBox Receivers =
  Press The Menu Key And Enter
  9999 And OK. Now Press 0000 And OK.
  PinCode Changed To 0000
  .
  *Humax 5400 = Press The Menu And Go
  To Instalition Menu And Press
  Red Key & Green Key & Yellow Key & Blue
  Key & White Key And 0
  Now PinCode Changed To 0000.
  *EuroStar Model 1935 = Press The
  Menu Key And Enter 9999 And OK
  .
  *Galaxy = 9949
  *Strong FreeCam = 0235 Or 0735
  *TechnoSat = 3724
  *Nokia Mode 9860 Or 9800 = 1234
  *Astra Model 3472 = Press The Menu Key And
  Go To System Setup
  Now Enter 6789 Or 9876 And Press OK.
  *digital = 0325
  *lorans = 1250
  *smart = 3472 , 6934
  *galaxy = 9949
  *dv = 8503
  *vortec = 2002 , 7777
  *fortec star = 1002 , 1010
  *fortec star plus 5100 = go menu --->
  parental control
  ---> press red button 4 times ---->
  press ok ---> enter new pin code
  *digital telecom = 1004 , 0851
  *starsat 120 ,150 , 200 , 2000 = go to
  stb setting and enter 1234

  *starsat = go to menu --> stb --> enter
  9876 to reset to 0000
  *e-metabox 1 ,2 = 1004
  *kaon = from left to right press red , green
  , blue and yellow buttons
  *daewoo and -->
  *star track = go to menu ---> lock control -->
  enter 19370 -->
  2486 --> go to
  game
  section ---> enter reciever lock password
  acc = 0786
  next 2000 = go to stb information -->
  press red button --->
  enter 1234 --->
  or
  kaon
  = press yellow key --> enter 0000 -->
  press blue 2 times-->
  press green 2 times --> press red 2 times -->
  then
  press menu key
  or ---> yellow --> blue --> green --> menu
  citizen = 7604
  Amstrad SilverLine:3472
  Amstrad CromLine:0000
  Akai:9009
  Pace:9949
  Topfield 3100 FEI:2606
  Topfield 3000 CIPRO:2606
  Topfield 3100 CIPPRO:2606
  Topfield 3100 FI:2606
  Topfield 3100 FE:2606
  Topfield 3300 F:2606
  Topfield 3030 F:2606
  Topfield 4000 PVR:2606
  Topfield 5000 PVR:2606

  Digimaster 4200 FTA:2606
  Digimaster 4300 CI:2606
  Digimaster 4400 CIP:2606

  Megastar 700 FTA:2606
  Megastar 800 CI:2606
  Megastar 800 CIM:2606
  Megastar 700 FTA:3141
  Onwa X3 FTA:2606
  Onwa X5 CI:2606
  Onwa X7 CIM:2606
  Onwa X9 PVR:2606
  Onwa X2 FTA:3141
  Onwa X6 CI:3141

  Astra 3472:6789 - 9876
  Goldmaster SAT-6010:3453
  Goldmaster SAT-6050:3453
  Goldmaster SAT-70500:3453
  Goldmaster SAT-70700:3453
  Goldmaster SAT-80300:3453
  Goldmaster SAT-80500:3453
  Goldmaster SAT-80700:3453
  Goldmaster SAT-80900:3453
  Goldmaster SAT-90200:3453
  Goldmaster SAT-90400:3453
  Goldmaster SAT-7200 FTA:2606
  Goldmaster SAT-7300 CI:2606
  Goldmaster SAT-7400 CIM:2606
  Goldmaster SAT-7800 PVR:2606
  Goldmaster SAT-4150 FTA:2606
  Goldmaster SAT-4100 FTA:2606
  Goldmaster SAT-4800 PVR:2606
  Goldmaster SAT-9400:2606
  Goldmaster SAT-9900 PVR:2606
  Goldmaster SAT 8200 FTA:3141
  Goldmaster SAT 8300 CI:3141
  Goldmaster SAT 8350 CI:3141
  Goldmaster SAT 8400 CIM:3141
  Goldmaster SAT 11300 CI:9247
  Goldmaster SAT 11400 CIM:9247
  Goldmaster SAT 16000 :1600
  Goldmaster SAT 16300:1600
  Goldmaster SAT 16500:1600
  YuMaTu x-200:8888
  YuMaTu 9500:8503
  YuMaTu 5500-8000:2441

  Eurostar:9999
  Urobox:9999
  Next Wawe:8503
  TechnoSat:3724
  Botek:5183
  Botech 2000-2001 ci:4200

  Digitel:0867 - 0786
  Roadmaster:7787
  Taplin:3453
  Strong:0235 - 0325
  Strong FreeCam:0235 - 0735

  Vestel:8277 ( bütün modellere
  Vestel:929526 servis menü .ifresi ( dikkatli

  Benjamin:1004 - 1250
  Echostar:7604
  EchoStar:3453
  EchoStar 2200-1200:7604
  EchoStar 2110:3453
  Opentel:0937Sunny:2580 - 7777Sunsui:0937
  Radix:9815
  Hyundai:0325 - 6962
  Baff:2142
  Galaxy:9949
  Next 8000xcam:4132
  Next gri seri:0000
  Next plus serisi:8503
  Next 5000 serisi:1234 - 1004
  Next siyah seri:0000
  Next 3000A:0000
  Next 3000AP:0000
  Next 1000 (STAR1 ):5183
  Next 10001 PLUS(KYOTO PANEL).:3453 Next
  Wave plus serisi:Kumandadan
  k.rm.z. ye.il sar. mavi tu.lar.na s.rayla bas.n.
  Next Star serisi Sistem Bilgisi Menüsüne
  Girip...9876 Tu.la
  Next Eski 2001 (Siyah panel Display metalik)
  : Cihaz.n .n panelinde prg + ve prg
  tu.lar.na elinizi bas.k tutun.. bas.l.yken arka
  panelden ceryan dü.mesini aç.p
  kapay.n..elinizi 2-3 saniye bas.l. tutup çekin..
  Samsung 7777:0235
  Samsung 702:9911
  Samsung 202 SVACI:1631

  Astra 3472:6789 - 9876
  Nokia 9800-9860:1234
  Nokia 9200:147258
  Nokia 9600:1234
  Urobox:9999
  Kyoto:3453
  TechnoSat:3724
  Botek:5183
  Botech 2000-2001 ci:4200

  Digitel:0867 - 0786
  Roadmaster:7787
  Taplin:3453
  Strong:0235 - 0325
  Strong FreeCam:0235 - 0735
  Benjamin:1004 - 1250
  Opentel:0937
  Sunny:2580 - 7777
  Radix:9815
  Hyundai:0325 - 6962
  Baff:2142
  SanyoSat 5400-5700-7000:3472 - 2374
  SanyoSat Viaccess:7176
  SanyoSat (Plus) 5000-9000:2606
  Recover PinCode For Some Receivers

  *Digitel Model 2000 – 200:0867 / 0786 *EchoStar =:3453
  *Strong =:0235 /0325
  *Nokia Model 9600 Master =:1234
  *Samsung Model 7777 =:0235
  *Samsung Model 702 Master =:9911
  *Samsung Model 202 SVACI Master =:1631
  *Samsung Model DSR 2000 = Press Menu Key

  And Go To System Setup And Go To System Information
  And Enter 0000.
  *Nokia 9200 =:147258
  *All EuroStar / UroBox Receivers = Press The
  Menu Key And Enter
  9999 And OK.Now Press 0000 And OK.PinCode
  Changed To 0000.
  *SanyoSat Model : 5400 / 5700 /7000:3472 - 2374
  *SanyoSat Viaccess =......:7176
  *SanyoSat (Plus) Model 5000 / 9000 =:2606
  *EchoStar Model 2200 / 1200 = :7604
  *EchoStar Model 2110 =:3453

  *Humax 5400 = Press The Menu And Go To
  Instalition Menu And Press
  Red Key & Green Key & Yellow Key & Blue
  Key & White Key And 0 .
  Now PinCode Changed To:0000

  *EuroStar Model 1935 Press The Menu Key
  And Enter.9999 And OK.
  *Galaxy =:9949
  *Strong FreeCam =:0235 / 0735
  *TechnoSat =:3724
  *Nokia Mode 9860 / 9800 =:1234
  *Astra Model 3472 = Press The Menu Key And
  Go To System Setup
  Now Enter 6789 / 9876 And Press OK.
  AZTECH 1111 - 1004
  ASTERIX/DIGIBOX 8175
  BESAT 8175
  DAEWOO 8503
  DIGITAL & NEW QMAX 0325 – 0867 - 0876
  DIGITAL TELECOM 0851 – 1004 - 3472
  DRUCK 1324 -1 424 - 1524 - 1624 D -WAY 8503
  ECHOSTAR 7604 - 3453 – 2441 - 3604
  EUROSTAR/EUROBOX PRESS MENU 9999 OK 0000
  FORTECSTAR 1002 - 2228
  GALAXIS 9949
  HUMAX 5400&SOME OTHERS Menu-installation-ok-
  status-ok-STB status-ok then
  press on the following buttons-RED-GREEN-YELLOW-
  BLUE-WHITE- then
  press 0 now ur receiver is 0000

  HUMAX F1-C1 Menu - status -STB Status - ok -press
  UP button at the
  front panel - i - press the button contain ( ? ) –
  press yellow button

  ---> exit now ur receiver return to 0000 HYUNDAI 0325
  LORANS 1250
  NEOSAT 1631 -6805
  NEXTWAVE 0600 - OTHER Standby with prog from remote
  now clear memory
  ---> press now 0500
  NOKIA 9200 147258 NOKIA 9600 press the two key on
  receiver front panel plus standby from the
  remote now the code will reset to default
  NOKIA 9800 menu system configuration type 1 on the
  4th Digit press red
  button enter the following number 7258 - ok now
  the password go back to 1234
  OPENTEL 3472 – 0937 SANYOSAT 3472 - 2374 -7176
  – 2606 – 1470 -2441
  3724 – 1250 - 6893
  SAMSAT 0937
  SAMSUNG 1631 – 9911 – 7777
  ?????? 4450 1361 – 0735 – 0235 -
  0325
  SAMSUNG DSR -9000 menu - system setup -
  system information - 0000 SKY 1004
  SMART 3472 - 6934

  STARSAT/STARCOM 1361 – 1999 – and some
  other press menu installation ok
  ---> STB ok press
  9876

  STRONG 1361 – 0735 – 0235 - 0325
  PENGAMIN 1250
  TECHNOSAT 3472 - 2374 -7176 – 2606 – 1470 -2441
  3724 – 1250 - 6893

  TELEMAN 7176 - 1973
  TOPFIELD 2999 - 2606
  TOSHIBA 1048
  VORTEC 2002 - 7777
  ZINWELL 8888
  EMTECH/JESSPEN menu installation ok STB ok press 9876
  oxygen007m

 2. 16 کاربر برای این پست سودمند از Mr.EL po عزیز تشکر کرده اند:


 3. # ADS
   

 4. #2
  کاربر انجمن ضضضضضض آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Sep 2012
  نوشته ها
  2
  تشکر
  0
  111 بار در 2 پست

  پیش فرض

  سلام من مستر کدمدل رسیور خودما پیدا نکردم ممنون میشم اگه بهم بگین
  دیسکاوری چلنجر گالکسی
  در ضمن کد 9949 گالکسی که گذاشتینا امتحان کردم ولی جواب نداد
  با تشکر از مدیر سایت

 5. 6 کاربر برای این پست سودمند از ضضضضضض عزیز تشکر کرده اند:


 6. #3
  FARHOOD
  مهمان FARHOOD آواتار ها

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط <strong>ضضضضضضstrong> نمایش پست ها
  سلام من مستر کدمدل رسیور خودما پیدا نکردم ممنون میشم اگه بهم بگین
  دیسکاوری چلنجر گالکسی
  در ضمن کد 9949 گالکسی که گذاشتینا امتحان کردم ولی جواب نداد
  با تشکر از مدیر سایت
  درود

  این کد را امتحان کنید

  مستر کد رسیور های دیسکاوری چلنجر

  2848


  موفق باشید


 7. 5 کاربر برای این پست سودمند از FARHOOD عزیز تشکر کرده اند:


 8. #4
  کاربر انجمن ضضضضضض آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Sep 2012
  نوشته ها
  2
  تشکر
  0
  111 بار در 2 پست

  پیش فرض

  ممنونم کار کرد.
  بازم ازتون تشکر میکم.

 9. 5 کاربر برای این پست سودمند از ضضضضضض عزیز تشکر کرده اند:


 10. #5
  کاربر انجمن salek1391 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jun 2012
  نوشته ها
  1
  تشکر
  1
  103 بار در 1 پست از ایشان تشکر شده است

  پیش فرض

  سلام مستر کد istar x20000 full hd را پیدا نمی کنم ممنون اگه راهنمایی کنید

 11. 3 کاربر برای این پست سودمند از salek1391 عزیز تشکر کرده اند:


 12. #6
  FARHOOD
  مهمان FARHOOD آواتار ها

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط <strong>salek1391strong> نمایش پست ها
  سلام مستر کد istar x20000 full hd را پیدا نمی کنم ممنون اگه راهنمایی کنید
  درود

  رمز مادر این رسیور 9514 (از چپ به راست) می باشد.

  موفق باشید

 13. 4 کاربر برای این پست سودمند از FARHOOD عزیز تشکر کرده اند:


کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •